Etapy postępowania oddłużeniowego konsumenta

Procedura uproszczona

 1. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu
 2. Ogłoszenie upadłości i wyznaczenie syndyka
 3. Likwidacja majątku upadłego (jeśli jest) przez syndyka
 4. Przyjmowanie zgłoszeń wierzytelności przez syndyka
 5. Ustalenie planu spłaty/warunkowe umorzenie zobowiązań
 6. Etap końcowy (postępowanie po ustaleniu planu spłaty) wykonanie planu spłaty oraz stwierdzenie wykonania planu spłaty i umorzenie zobowiązań
   

Procedura ogólna 

 1. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu
 2. Ogłoszenie upadłości, wyznaczenie sędziego-komisarza oraz syndyka
 3. Przygotowanie likwidacji masy upadłości (o ile jest) – spis inwentarza, oszacowanie, preliminarz wydatków oraz planu likwidacyjnego
 4. Ustalanie listy wierzytelności przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń wierzytelności, ewentualna procedura rozpoznawania skarg na czynności syndyka. Sporządzenie listy wierzytelności, rozpoznawanie ewentualnych sprzeciwów do listy oraz zażaleń na postanowienie sędziego-komisarza przez sąd upadłościowy
 5. Likwidacja masy upadłości przez syndyka
 6. Sporządzenie zatwierdzenie i wykonanie planu podziału
 7. Wniosek upadłego o ustalenie planu spłaty bądź umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty
 8. Ustalenie przez sąd planu spłaty/umorzenie zobowiązań bez ustalenie planu spłaty
 9. Stwierdzenie wykonania planu spłaty i umorzenie zobowiązań
   

Zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli 

 1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu/skierowanie przez sąd
 2. Otwarcie postępowania o zawarcie układu i wyznaczenie nadzorcy sądowego
 3. Sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych
 4. Zawarcie układu
 5. Zatwierdzenie układu
 6. Wykonanie układu
 7. Stwierdzenie wykonania układu