Korzyści

Oddłużenie

Zasadniczy cel upadłości konsumenckiej. Polega na umorzeniu niespłaconych w toku postępowania upadłościowego długów po wykonaniu planu spłaty wierzycieli (bądź nawet umorzeniu wszystkich długów bez ustalania planu spłaty wierzycieli). Umorzeniu ulegają wszystkie wierzytelności (z nielicznymi wyjątkami) bez względu na ich wysokość, charakter prawny (prywatne i publicznoprawne, konsumenckie oraz z działalności gospodarczej) oraz odległy czas ich powstania (ale tylko te powstałe do dnia ogłoszenia upadłości).
 

Spłata części długów w ratach

Oznacza rozłożenie na raty płatności długów w ramach planu spłaty wierzycieli. Okres spłaty wynosi co do zasady 3 lata (wyjątkowo 7 lat). Co ważne spłacie podlega tylko część długu, wysokość raty (a tym samym suma, którą zobowiązany będzie zapłacić upadły) zależy od możliwości finansowych konsumenta i jego sytuacji osobistej i rodzinnej (kwestia jest rozpoznawana indywidualnie przez sąd). Co istotne, wynikająca ze zwiększenia się wynagrodzenia lub dochodów z działalności gospodarczej poprawa sytuacji finansowej upadłego w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli nie powoduje zwiększenia rat należnych wierzycielom ani wydłużenia okresu wykonywania planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty upadły wykonuje dobrowolnie, samodzielnie wypłacając kwoty wierzycielom.
 

Środki na utrzymanie konsumenta i jego rodziny w toku postępowania

Po ogłoszeniu upadłości majątkiem konsumenta zarządza syndyk, W skład masy upadłości wchodzi np. wynagrodzenie za pracę wykonywaną przez konsumenta. Nie oznacza to jednak, ze syndyk „zabierze” konsumentowi całe wynagrodzenie. Upadły jest chroniony przez przepisy o wyłączeniach spod egzekucji. Gdy chodzi np. o wynagrodzenie za pracę, to upadły może sam dysponować wynagrodzeniem do wysokości jego połowy (jeżeli upadły jest dłużnikiem alimentacyjnym, do 2/5 wysokości wynagrodzenia). Konsumentowi musi jednak zawsze pozostać kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 2. 600, 00 zł brutto).

Dodatkowo od 24 marca 2020 r. do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z innymi dochodami wyłączonymi z masy upadłości odpowiada kwocie 1. 051, 50 zł (w przypadku osoby samotnej) lub, w przypadku osoby, która ma na utrzymaniu inne osoby odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego i kwoty 792, 00 zł (np. w przypadku konsumenta z trojgiem dzieci daje to kwotę 3. 168, 00 zł).

Co ważne, sad na wniosek konsumenta lub syndyka może w inny sposób określić (podwyższyć) część dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości (a zatem jest do swobodnej dyspozycji konsumenta), biorąc pod uwagę szczególne potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich stan zdrowia, potrzeby mieszkaniowe oraz możliwości ich zaspokojenia.
 

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Z dniem ogłoszenia upadłości egzekucje (także z wniosku urzędów skarbowych i ZUS) ulegają zawieszeniu. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowania egzekucje zostają umorzone.
 

Zawieszenie postępowań sądowych o zapłatę

Z dniem ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania konsumentowi, a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone. Jedynym sposobem dochodzenia roszczeń jest zgłoszenie syndykowi wierzytelności.
 

Umorzenie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych

Koszty postępowań sądowych (koszty procesu) i egzekucyjnych (koszty komornicze) toczących się przeciwko konsumentowi podlegają zgłoszeniu do masy upadłości, a więc podlegają ogólnym regułom umorzenia w upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że nie muszą być w całości spłacalne w ramach planu spłaty.
 

Kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i jego rodziny

Jeżeli konsument był właścicielem (również w majątku wspólnym małżeńskim) mieszkania lub domu jednorodzinnego w którym mieszkał, a syndyk je sprzedał, upadłemu, na jego wniosek przysługuje prawo do otrzymania środków z przeznaczeniem na wynajęcie np. mieszkania dla upadłego i jego rodziny. Wysokość tego świadczenia określa sędzia-komisarz lub wyznaczony sędzia w wysokości przeciętnego czynszu najmu lokalu mieszkalnego w miejscowości gdzie konsument mieszkał lub miejscowości sąsiedniej za okres od 12 do 24 miesięcy.
 

Upadłość korzystna również dla wierzycieli

Upadłość konsumencka wbrew pozorom jest korzystna nie tylko dla konsumenta. Również wierzyciele (w szczególności instytucjonalni, np. banki) są zainteresowane ogłoszeniem upadłości dłużnika. Sądowe potwierdzenie niewypłacalności kredytodawcy może być podstawą decyzji banku o wyksięgowaniu wierzytelności jako nieściągalnej (co pozwala zaniechać czynności windykacyjnych, które generują przecież koszty po stronie wierzyciela) lub o sprzedaży wierzytelności innemu podmiotowi.
 

Wykreślenie z rejestru

Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – Krajowy Rejestr Sądowy automatycznie wykreśla konsumenta z rejestru dłużników niewypłacalnych. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika z rejestrów prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) lub Biuro Informacji Gospodarczej (BIG).